Thăm đối tác nhà máy đá Marble

IMAG2725

Hôm nay, ban lãnh đạo công ty EKE thực hiện một chuyến công tác đi thăm đối tác sn xuất đá Marble. Nhằm gắn kết sự hợp tác giữa EKE và các đối tác cung ứng các sản phẩm đá.

"

"/

"/

"/

Call Now Button